Regulamin VII Biegu Wisły 2017

Oświadczenie w wersji elektronicznej PDF

Oświadczenie w wersji elektronicznej edytowalnej DOC

ORGANIZATOR:

Komitet Organizacyjny: Urząd m.st. Warszawy,  Komenda Stołeczna Policji,
Centralny Wojskowy Klub Sportowy „Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka

TERMIN i MIEJSCE:

Sobota 9 września 2017 roku
Godz. 9:30 - Bieg Wisły
START – 517 km rzeki Wisły, miedzy Mostem Grota Roweckiego i Mostem Gdańskim,
META - Plaże Saskiej Kępy przy Moście Łazienkowskim,

TRASA:

Dystans: 10 km,   
Limit czasu: 2 h
Początek biegu – ścieżka rowerowo-biegowa przy 517 km Wisły, (kolektor burzowy strona prawa-praska) następnie podbieg na wał przeciwpowodziowy w kierunku północnym do Mostu Grota Roweckiego i powrót na ścieżkę spacerową, bieg pod Mostem Gdańskim, Śląsko-Dąbrowskim, pokonanie kanałku Portu Praskiego, bieg pod Mostem Świętokrzyskim, Średnicowym i Poniatowskiego na plaże w okolice Mostu Łazienkowskiego.


CEL:

Propagowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu.
Prezentacja Warszawy jako miejsca przyjaznego dla wszelkiej turystyki oraz sportu i rekreacji.          
Promowanie okolic rzeki Wisły jako interesujących miejsc, gdzie warto spędzać wolny czas.
Integracja środowiska służb mundurowych z mieszkańcami Warszawy poprzez wydarzenie rekreacyjno-sportowe.

KLASYFIKACJA:

Brak kategorii wiekowych.
W czasie biegu rozegrana zostanie podkategoria dla służb mundurowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat.
Uczestnicy, którzy w dniu rozpoczęcia biegu nie osiągnęli pełnoletniości zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia, o pozwoleniu rodziców lub opiekunów prawnych, na ich udział w biegu,z podpisem i nr dokumentu tożsamości lub nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dokumentem tożsamości w biurze zawodów w momencie weryfikacji zawodnika. Zawodnicy powyżej lat 18 startują na podstawie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą być zweryfikowani w biurze zawodów.
Bieg rozegrany będzie na ścieżkach spacerowo- rowerowych i na różnorodnym podłożu.
Każdy zawodnik ma obowiązek zachować szczególną ostrożność w czasie biegu i stosować się do poleceń organizatorów oraz służb porządkowych.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej.

Organizator, z uwagi na różnorodność trasy (w tym schody), nie przewiduje udziału w biegu
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.biegwisly.pl od dnia 9.08.2017
Zapisy będą przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc.
Numery startowe będą wydawane po złożeniu oświadczeń o biegu na własną odpowiedzialność i zapoznaniu się z regulaminem biegu.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i złożenie podpisanego oświadczenia w biurze zawodów.

OPŁATA STARTOWA:

Koszty biegu pokrywają organizatorzy. Brak opłaty startowej.

POMIAR CZASU:

Indywidualny dla każdego uczestnika brutto oraz netto. Zbiorcze zestawienie czasów zostanie opublikowane na stronie www.biegwisly.pl.

BIURO ZAWODÓW:

Biuro zawodów czynne od dnia 4 września 2016 do dnia 8 września 2016 w Centralnym Wojskowym Klubie Sportowym „Legia” Warszawa, Sekcja Strzelecka, Warszawa 00-449, ul. Łazienkowska 3 ( wjazd pierwszą bramą od ul. Czerniakowskiej ) tel. 22 625 26 30. Odbiór numerów startowych w godz. 9:00-20:00.
W dniu 9 września 2017 Biuro Zawodów czynne będzie w okolicach bramy startowej w godz. 8:00 - 9:30

NAGRODY:

Puchary dla trzech najszybszych biegaczy w klasyfikacji ogólnej, Puchar dla najstarszego i najmłodszego uczestnika.

Na mecie: napój izotoniczny i medal pamiątkowy dla każdego uczestnika Biegu .

KARTA ZGŁOSZENIA:

Oświadczenie w wersji elektronicznej

Oświadczenie w wersji elektronicznej edytowalnej DOC

INFORMACJE DODATKOWE:

Organizator, z uwagi na różnorodność trasy (w tym schody), nie przewiduje udziału w biegu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Udział w Biegu jest całkowicie bezpłatny. Przed startem, każdy prawidłowo zarejestrowany zawodnik otrzyma numer startowy (wraz z zestawem agrafek) oraz koszulkę, a na Mecie pamiątkowy medal oraz napój izotoniczny POWERADE. Startujący są zobowiązani biec w koszulkach dostarczonych przez organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

       • Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem biegu oraz do jego przestrzegania.
       • Warunkiem uzyskania pakietu startowego jest okazanie, podczas weryfikacji w Biurze Zawodów, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
       • Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do niego informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn zm. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
       • Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
       • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
       • Organizator zapewnia przebieralnie w punkcie startowym.
       • Zawodnicy do depozytu oddają rzeczy zapakowane w specjalnie oznaczone torby, które można pobierać w punkcie depozytowym. Wydanie depozytu następuje po okazaniu numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę.
       • Torby wraz z depozytem po starcie zostaną przewiezione ze STARTU na METĘ. Odbiór w okolicach METY.
       • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i pozostawione w trakcie imprezy.
       • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej przerwania bez podawania przyczyn.
       • Biegiem kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku.
       • Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
       • Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
       • Zawodnicy będą mieli możliwość bezpłatnego korzystania toalet.
       • Uroczyste zakończenie imprezy nastąpi o godz. 12.00 w rejonie mety.
       • Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych Biegu.
       • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
       • W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.

   SPONSORZY: